Internet egitm

Internetin Egitim Amal? Kullan?lmas?
Selami Y?lmazoban* – emailprotected
Fehmi Damkac?** – emailprotected
Her an yeni bir gelismeyle kars?last?g?m?z gnmzde, teknolojinin saglad?g? kolayl?klar hayat?m?z?n her alan?nda kendine yer bulmus durumda. Bilgisayar ve internetin egitim amac?yla kullan?lmas? da bu gelismelerle birlikte son y?llarda dnya gndemine girmis bir konu. Internetin egitim amal? kullan?m?ndan bahsettigimizde, uzaktan egitimden s?n?f ii egitime kadar birok konu gndeme gelir. Bu genis konu ierisinde zel olarak internetin egitim amal? kullan?m?n? ‘gretmen Merkezli Egitim’ ve ‘grenci Merkezli Egitim’ olarak iki ana basl?k alt?nda inceleyecegiz ve baz? uygulama yntemlerinden bahsedecegiz.

Egitim alan?nda yap?lan al?smalar sonucunda, farkl? grenme seklinin oldugu art?k ok iyi bilinen bir gerek. Bir genelleme yaparsak, grencilerimizin bu esit iinde esit olarak dag?ld?g?n? kabul edebiliriz. Buna gre, s?n?flar?m?z?n yaklas?k te biri grerek greniyor, diger te biri yaparak greniyor ve sadece kalan te biri dinleyerek grenme yetenegine sahip. Bu durum bize okullar?m?zda halen uygulanan anlatmaya dayal? egitim sisteminin grencilerimizin sadece te birine hitap ettigini gstermektedir. Geriye kalan te ikilik blm de grenir hale getirebilmek iin onlar?n grenme yeteneklerine uygun bir yntem kullan?lmas? gerekmektedir.
Bu a?dan dsnldgnde akla ilk gelen yntem sundugu byk imkanlarla bilgisayar ve internet destekli egitimdir. ag?m?z?n en nemli teknolojik arac? olan bilgisayar, ocuklar?n ilgisini ekerek hem derslerdeki dikkati hem de grenme h?z?n? ve kal?c?l?g?n? art?racakt?r. Ilginin artmas? bilgilenmeyi de beraberinde getirecektir. Genlerin televizyona olan ilgisi gz nne al?narak getigimiz 20 y?l ierisinde televizyon ve video destekli egitim okullarda uygulanma imkn? buldu. Ayn? dsnce yap?s?n? bugne uygulad?g?m?zda, bugnn ocuklar?n?n televizyondan ok bilgisayara olan ilgilerini dogru ynde kullanarak grenciyi grenme konusunda motive edebiliriz. Cuban’a (1) gre bilgisayar?n egitim alan?na adapte edilmesinin temel nedeni vard?r:
1.grencilere gelecekte laz?m olacak bilgisayar kullanma bilgisinin verilmesi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

2.Egitim sistemin yeniliklerden faydalanmas?.

3.grenci basar?s?n?n art?r?lmas?d?r.

Bilgisayarl? egitimin ocuk psikolojisi zerinde pozitif oldugu gibi negatif etkileri de vard?r. Bunu Turkle (2) su sekilde a?klamaktad?r, “ocuklar?n canl? ile cans?z aras?ndaki fark? ay?rt etmelerini zorlast?rmas?, duygusal krlesmelere neden olmas? ve yaln?zl?ga itmesi gibi olumsuz etkilerinin yan?nda internetin kullanmas? ile diger kltrlerin tan?nmas? sonucu kltrel hosgry gelistirir.” ocugun boyutlu dsnme kabiliyetinin gelisme dneminde, ag?rl?kl? olarak iki boyutlu olan bilgisayar ile egitim verilmesi boyutlu dsme kabiliyetini kreltebilmektedir.

Internetin egitimde kullan?lmas? uzun sredir dsnlen ve Amerikan Egitim Bakanl?g?’n?n en ok fon saglad?g? konulardan biri olmakla birlikte halen arast?rma safhas?ndad?r. Bilgisayar teknolojisinin egitimde kullan?lmas?na en byk iki engel ekonomik yetersizlikler ve gretmenlerin teknik bilgisidir. Bilgisayar?n egitim alan?nda kullan?lmas? iin gerekenlerin bas?nda gretmenin egitilmesi, okulun altyap?s?n?n bulunmas? ve konular?n bilgisayar destekli anlat?lacak sekilde dzenlenmesi gelmektedir.

Kulik’in(3) yapt?g? bir dzine meta analiz sonular?na gre bilgisayar destekli egitim tm yollarda pozitif etki gstermistir. Bu etkilerin byklgnn ise su parametrelere bagl? oldugu bulunmustur:
1.Bilgisayar?n nas?l kullan?ld?g?
4.gretmenin bilgisayar konusunda ald?g? kurs miktar?.

Bu analiz sonular?n? dogrulay?c? nitelikte olan ETS’nin (Education Testing Center, Washington DC) 1996 y?l? raporuna gre bilgisayar destekli egitimin uyguland?g? okullarda, bilgisayar destekli egitim konusunda 10 saatin alt?nda kurs grms gretmenlerin girdigi s?n?flarda bilgisayar?n egitime hi etkisi olmam?s veya negatif etkisi olmustur. Bunun yan?nda 10 saat veya stnde kurs alm?s gretmenlerin girdigi s?n?flarda etki ogunlukla pozitif olmustur. Okullar?m?z?n ogu iin geerli olmakla birlikte, ekonomik durum gerekten byk bir sorun ise, internetin (veya bilgisayar teknolojisinin) egitimde kullan?lmas?na ait projeler retilirken bunun gz nnde bulundurulmas? gerekmektedir.
Internet destekli egitimi iki ana basl?k alt?nda degerlendirmek istiyorum:
A- gretmen merkezli uygulama:
Islenecek konular ile ilgili olarak degisik kaynaklardan dersi zenginlestirmege ynelik ilgi ekici rnekler bulunabilir. Ders yogunlugu esnas?nda gretmenin farkl? kaynaklara ulasmas?n? abuklast?r?r. Egitimle ilgili web sayfalar?na yerlestirilmis soru kaynaklar?ndan yararlan?larak daha iyi bir lme -degerlendirme veri taban? olusturulabilir.

rnegin web sayfas?nda ikinci dil olarak Ingilizce egitim veren (ESL) gretmenler iin, konulara gre haz?rlanm?s dzenli kk quizler bulunmakta. Bu quizler kaynak olarak al?n?p gretmen taraf?ndan degisik s?nav ve quizlerde paralar halinde kullan?labilir. Okulda bir internet s?n?f? var ise, s?n?f ortam?nda grencilere bireysel uygulamalar yapt?r?labilir.
b.Iletisim kaynag?:
Internet dnyas?nda akl?m?za gelebilecek her brans ve ilgi alan?na ynelik bir ok haberlesme gruplar? (listserver) bulunmaktad?r. gretmenler aras? iletisimde bu yolla ok yararl? al?sma ve projeler yrtlebilmekte. Gerek konularla gerek bunlar?n uygulamalar? ile ilgili ortak sorunlara daha abuk cevap bulunabiliyor. Yeni gretmenlerin tecrbeli gretmenlerin bilgisinden faydalanmas? saglanm?s olur.
Her gretmenin her konuyu farkl? anlatt?g? gz nne al?n?rsa, bu farkl? anlat?m tarzlar?n?n ve yaklas?mlar?n internet vas?tas? ile paylas?lmas? gretmenlerin anlat?m tekniklerine zenginlik getirmis olur.

Internet, her seyden nce grenci iin de ok genis bir bilgi kaynag?d?r. Ders d?s?nda bilgisini gelistirmek isteyen grenciye s?k?c? olmayan renkli, grsel bir bilgi kaynag? sunulmaktad?r. Kuru bir bilginin verilmesinden te resimler ile desteklenmis eglenceli bir bilgi kaynag?d?r. Bu ynyle grenciyi bilgiye ekecek ve onu saatlerce, bilgi ile bas basa b?rakabilecek niteliktedir. S?n?f ii kullan?mda da ayn? zellikler nedeniyle monotonluktan uzak dersler islenebilir, grencilerin ilgisi konuya daha ok ekilir, dersler s?k?c? monolog havas?ndan ?karak interaktif bir s?n?f ortam? saglan?r.

Burada, nem verilmesi gereken nokta, bilgisayar ve internetin egitim amac?yla kullan?lmas?n?n al?skanl?g?n? saglamakt?r. grencilere verilecek y?ll?k dnem devleri internet kaynakl? olma sart?yla verilerek rencilerin internette istenilen bilgiye ulasma konusunda gelismeleri saglanabilir. Gelecegin insanin sahip olmas? gereken bu zelligin kk yasta kazan?lmas? kisiye her zaman iin bilgiye bir adim nce ulasma f?rsat? verecektir.

Internete bagl? okullar aras?nda kltrel ya da bilimsel amal? projeler dzenlenerek, grencilerin dnya kltrlerini tan?mas?, farkl? kltrlere kars? anlay?s?n?n gelismesine katk? saglanabilir. Bunu ulusal apta da dsnrsek, lkemizin farkl? cografyalar? ve bu cografyalar?n kltrel yap?lar? hakk?nda ok yararl? al?smalar yap?labilir. Bu tip projeler Amerika’da bir ok okulda uygulanmakta, ayn? zamanda grencilere grendikleri yabanc? dili kullanma f?rsat? da verilmektedir. Bu tr projeler ogunlukla ders d?s? etkinlikler olarak degerlendirilebilecegi iin, grencilerin zaman kullanma ve degerlendirme al?skanl?klar?na nemli katk?lar beklenebilir.

Internetin egitime katk? saglayacag? bir gerektir ve yukar?da sayd?klar?m?z yap?lamiyacak al?smalar degildir. lkemizin ekonomik durumunu ve genel olarak okullar?m?z?n s?n?f s?k?nt?s?n? gznnde bulundurdugumuzda asag?daki zelliklerini anlatt?g?m?z egitim projesininin uygun olacag?n? dsnmekteyiz.
Bilgisayar s?n?f?n?n haricinde bilgisayara bagl? kk boyutlu bir sinevizyon cihaz?n?n bulundugu bir internet odas? bu teknolojiyi okullar?m?zda kullanmam?za izin verebilir. Fakat internetin derste kullan?lmas? iin ok byk bir haz?rl?k ve organizasyon gerekmektedir.
Her dersin konulara gre grencilere y?ll?k devler verilirken, o konu ile ilgili internet sayfalar?n?n bulunmas? ve genis zetlerinin dkm istenebilir. Bu tr bir al?sma hem grencilere internet zerinde arast?rma yapma kabiliyeti kazand?r?r, hem de toplanmas? gereken ok genis bilginin ok daha k?sa zamanda toplanmas?n? saglar. Bu ilk etaptan sonra gretmenlerin her konu baz?nda grencilerin toplad?klar? kaynaklar? gezerek, derste kullan?lacak sekilde bir ders plan? haz?rlamalar? gerekir. Bu plan daha ok ziyaret edilmesi gereken url adreslerinin s?ra ile yaz?lmas?, genel bir zeti ve o sayfa iinde ziyaret edilecek noktalar ve vurgulanmas? gereken konular seklinde olabilir. Daha sonra derse girmeden nce bu web adresleri bookmark halinde tutularak veya evrim d?s? al?smaya gre kaydedilerek ders an?nda zaman kayb? yasamadan al?sma yap?lm?s olur. Bu konuda baska bir yol olarak, grencinin bizzat kullanmad?g?, sadece byk bir perdeye aktar?lan internet grnts de kullan?labilir. Bu yntem ile,
1.Tahtaya izilmesi gereken materyalin izilmemesinden dolay? byk bir zaman kazanc?.

2.Bol resimli ve grafikli bir tasar?m yap?ld?g? taktirde grerek grenme yetenegine sahip grencilere hitap edilebilir.
Bir arast?rmada (4) bilgisayar destekli egitim veren gretmenlere bu egitimin geleneksel egitime gre avantajlar? sorulmus. Al?nan cevaplar bu tezi destekler niteliktedir:
1.grencilere konuyu tart?sacak zaman daha ok.

2.Konuyu daha derinlemesine incelemek mmkn
3.Daha kompleks konular daha kolay gretilmekte.
rnegin bir fen dersinde anlat?lan konular ile ilgili interaktif grntlerin oldugu bir ok web sayfas? bulunabilir ve ders s?ras?nda bunlar grencilere gsterilebilir. Kimya konusunda islenilen herhangi bir reaksiyona ait hareketli gsterim sekilleri bir ok niversitenin kimya sayfalar?nda bulunmaktad?r. Bunlardan lise ve ortaokul mfredat?na uygun olanlar? seilerek kullan?labilir.
Internetin bu sekilde s?n?f ortam?nda kullan?lmas?n?n derste zaman kazanc? saglamas?n?n yan?nda grencilerin istedikleri zaman evlerinde veya internete baglanabilecekleri bir yerde merak ettikleri sayfalara tekrar girmeleri ve konular? daha derin sekilde grenmelerine olanak saglamaktad?r. Bu yolla, grenme istegi olan ya da bilgisayar kullanmay? seven grenciler bilgiye ynlendirilmektedir.

Konuyla ilgili haberlesme gruplar? ve web sayfalar?:
Dnyan?n esitli lkelerinden egitimcilerin ve konuyla ilgisi olanlar?n ye olabildigi haberlesme grubunda teknoloji destekli egitim zerine konular haftal?k bltenler seklinde yelere iletiliyor. ye olmak iin, emailprotected adresine bos bir e-mail gndermek yeterli.

2.Egitimde Kalite Gnllleri Grubu
Bu grupta ag?rl?kl? olarak Trkiye’den konuyla ilgili kisilerin ye olabildigi grupta, egitim kalitesi, bilgisayar ve internet destekli egitim konular?nda fikir al?s-verisi yap?labiliyor. ye olmak iin, emailprotected adresine bos bir mail atmak gerekiyor.

3.WELL – Web Enhanced Language Learning
Yabanc? dil egitiminde web desteginin ana tema olarak ele al?nd?g? grupta, konuyla ilgili duyurular ve fikir al?s-verisi gereklestiriliyor. ye olmak iin, emailprotected adresine “join WELL ad soy ad” yaz?l? bir mail gndermek gerekiyor.

4.http://www.well.ac.uk/ – WELL – Web Enhanced Language Learning
5.http://nces.ed.gov – ABD Egitim Bakanl?g? Egitim Istatistikleri Kurumu web sayfas?.

6.http://www.ntc-college.com – Technology enhanced language learning.

7.http://www.catesol.org/tellig.html – Technology-Enhanced Language Learning Interest Group
* Istanbul Amerikan Koleji Bilgi Islem Mdr, skdar, Istanbul
** Departmant of Chemistry & Biochemistry, University of Maryland, College Park, USA
(1) Cuban, L., Huff, C., Finholt, T. The Promise of the Computers, Social Issues in Computing, 1994. New York: McGraw-Hill.

(2) Turkle, S., Computers and the Human Spirit. New York: Simon and Schuster, 1984.

(3) Kulik, C.L., Kulik, J.A., “Efectiveness of Computer based Instruction: An updated Analysis”. Computers In Human Behavior.1991, 7:75-94.

(4) Sheingold, K., Hadly, M., Accomplished Teachers : Integrating Computer into Classroom Pratice. NY Center For Technology in Education, BarkStreet College of Education, September, 1990.


Bibliography: